หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
    
 

     
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสร [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
 
อบต.กาญจนา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดื [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน และผู้นำชุมชน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรง [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจรตามแนวทางจังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล การตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล งานบริการของรถกระเช้าในพื้นที่ตำบลแดนชุมพล [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี / ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล รณรงค์ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพล [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองม่วงไข่ ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ปร 4 ปร 5 โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ขอบเขตงานขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง แบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บ่อพักเศษตะกอน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก เทพื้น [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บ่อพักเศษตะกอน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก เท [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง แบบตาราง บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บ่อพ