หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
    
 

     
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรร [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ติดประกาศ ภดส.1 รอบที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
 
ทต.บ้านปิน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านปิน [ 21 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ทต.แม่ปาน ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก \\\\\\\"อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น\\\\\\\" [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จั๊วะ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบป [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านปิน อบต.บ้านปินร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็พระเจ้า [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำช่อแฮ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังชิ้น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.2 บ้านไผ่ล้อม ตำบลท [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.สวนเขื่อน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ขอรับบริจาคถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม และ ขวดน้ำพลาสติก [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
อบต.เตาปูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.เตาปูน ร่วมต้อนรับคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาอบต.แดนชุมพล ประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องอื่น เพื่อ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ เรื่องรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่คำมี โครงการ “บ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่อาศัย” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนช [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
     
 
พร0023.5/ว3730 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.4/ว3729 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว3717 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อวิทยฐานะชำนาญการพเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว323 แจ้งเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา นำส่งให้ สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว322 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว321 กำหนดดำเนินการโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบ 2564  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.1/ว325 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2563 เฉพาะ ขรก.สถ.อ.และ สถ.จ.แพร่ เท่านั้น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.1/ว324 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.5/ว316 การโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝาก  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว3714 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานประกอบการด้สนอาหาร  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว315 ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี โบนัส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว3683 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว3682 ประกาศควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว314 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.3/ว3666 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.2/ว3664 รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างคนเดิม ปีงบประมาณ 2564  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
พร0023.5/ว3655 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษี สรรพสามิต ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ให้แก่ อปท.  [ 31 ก.ค. 2563 ]  
พร0023.5/ว3654 การจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยนยน 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]  
พร0023.5/ว3653 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]  
พร0023.5/ว3652 การโอรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]  
 

พรม Fancy
วัดแม่กระต๋อม
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 พ.ค. 2563)    อ่าน 32  ตอบ 0  
แหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าสัก อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม(ต้นน้ำสรอย) (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1819  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 474  ตอบ 0  
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ป่าสัก ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา-น้ำเพื่อการเกษตร
  อาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
   เริ่มนับ วันที่ 16 มี.ค. 2552