หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
คู่มือประชาชน ด้านการลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ผู้ป่วยเอดส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2558 เวลา 10.33 น. โดย คุณ อัครพงศ์ สืบต่างใจ

ผู้เข้าชม 598 ท่าน