หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 

 
ภาษีป้าย  
 

ภาษีป้าย
👉ยื่นแบบ     มกราคม-มีนาคม 2564
👉ชำระภาษี   ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน
🙆‍♀️ค่าปรับ      ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ5,000-50,000บาท
✅เงินเพิ่ม      ไม่ชำระภายใน15 วัน นับแต่วันแจ้งประเมินคิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน
🔺ป้ายที่ต้องเสียภาษี
👉ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่
ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ตักอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
❌ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นจากภาษีป้าย
🔺ป้ ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ได้แก่
✅ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ
✅ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า
✅ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
✅ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
✅ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่น หรือภายในอาคาร ซึ่งเป็ นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ ไม่เกินกำหนดในกฎกระทรวง
✅ป้ายของราชการส่วนกลาง รายการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน 2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
✅ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
✅ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันศึกษาเอกชนนั้น
✅ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งท าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตร ของตน
✅ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อเป็ นประโยชน์ทางศาสนา
✅ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
✅ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 10.02 น. โดย คุณ ณัฐธิดา เหมืองอุ่น

ผู้เข้าชม 29 ท่าน