หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1124
    ถนนคสล.,คสม. ประมาณร้อยละ 80 ของการคมนาคมในตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาประชากร จะปลูกบ้านเรือน มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และภูเขาการดำรงชีวิตของประชากร จะเต็ม
ไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน จากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม จึงทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จิตใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาตำบลต่อไป