หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม

สถานีอนามัยตำบลป่าสัก

วัดบ้านแม่กระต๋อม ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น

การคมนาคมทั่วถึงทุกพื้นที่ในตำบล
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 
 
 
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
 
ส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรค
 
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
 
   
 
 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
 
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
อนุรักษ์และบำรุงรักษา ศาสนสถาน โบราณสถาน และการท่องเที่ยวต่าง ๆ
 
อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 
 
 
 
การพัฒนาระบบคมนาคมและผังเมือง
 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ